aktualizováno: 11.12.2018 20:51:03 

P Ř E B O R    V Y S O Č I N Y

 
S O U T Ě Ž N Í   Ř Á D
 
 
Přeboru Vysočiny
 
soutěže 3-členných družstev ve stolním tenise neregistrovaných hráčů
 
Soutěžní řád platný na sezónu 2011/2012 je k dispozici ke stáhnutí nebo otevření ve Wordu (DOC; 62 KB) ZDE
 
 
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 
1.1.  Řízení soutěže
-   Pro soutěž 3-členných družstev ve stolním tenise je ustanovena řídící komise, která je současně i
    disciplinární komisí této soutěže.
 
1.2.  Řídící komise
-   Řídící komise je složena z řad hráčů mužstev hrající Přebor Vysočiny. Složení komise bude uvedeno
     každoročně v rozlosování soutěže.
 
1.3.  Předpis
-   Hraje se podle pravidel stolního tenisu a tohoto soutěžního řádu.
 
1.4.  Startovné
1.4.1. Výše a termín vkladu:
-   Každé mužstvo přihlášené do Přeboru Vysočiny zaplatí nevratný vklad. Výše vkladu a termín zaplacení
     bude uveden v rozlosování soutěže (záleží, kolik mužstev se přihlásí). V případě nezaplacení vkladu do
     stanoveného termínu nebude družstvo do soutěže zařazeno.
1.4.2. Použití vkladu:
-   Na pokrytí provozních nákladů, které vzniknou v průběhu soutěže (telefony, poštovné, zpracování
     výsledků, propagace soutěže, cestovné, atd.)
-   K úhradě pronájmu hracích prostor
-   Na ceny pro 3 nejlepší družstva při závěrečném vyhodnocení na Sportovním plesu
 
1.5.  Soupisky jednotlivých družstev
1.5.1. Vyhotovit pouze na předepsaných tiskopisech, které vydá řídící komise.
1.5.2. Předat k potvrzení do zahájení soutěže a originál je závaznou přihláškou do soutěže.
1.5.3. Musí obsahovat název družstva, označení ročníku soutěže, jméno, příjmení hráče, datum narození,
          přesnou adresu bydliště.  
1.5.4. Soupiska bude obsahovat vedoucího a zástupce mužstva (jméno, příjmení, bydliště, mobilní telefonní
          číslo a E-mailovou adresu).
1.5.5. V průběhu ročníku se NESMÍ dopisovat žádní hráči.
1.5.6. Pokud hráč nastoupí v jednom jediném zápase za družstvo na jejíž soupisce je na začátku uveden,
          nemůže přestoupit do jiného družstva.
1.5.7. Pokud hráč je uveden na soupisce a nehrál žádný zápas, může přestoupit do jiného družstva.
1.5.8. Jakékoliv změny na soupisce provádět pouze se souhlasem řídící komise.
 
1.6.  Účastníci soutěže
1.6.1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří neodehráli žádné utkání pod ČSAT.
1.6.2. V družstvu mohou být pouze dva hráči, kteří byli v minulosti registrováni v ČSAT.
1.6.3. Pokud bude hráč dodatečně dopsán do soupisky soutěží ČAST během konání zahájeného ročníku, bude
          družstvo, za které nastoupil, potrestáno kontumací jeho zápasů, ve kterých nastoupil.
1.6.4. Hráči z jiných skupin nebo nižších soutěží NESMĚJÍ nastoupit v ostatních skupinách nebo ve vyšších
          soutěžích.
1.6.5. Hráči se současným nebo bývalým bydlištěm v okrese Žďár nad Sázavou české národnosti starší 15 let.
 
1.7.  Pořadatel
-   Pořadatelem jednotlivých utkání jsou družstva, která budou uvedena na prvních místech při rozlosování
    soutěže.
 
1.8.  Systém soutěže
1.8.1. Systém soutěže bude vždy upřesněn na předsezónní schůzce vedoucích mužstev.
1.8.2. Hraje se systémem každý s každým v družstvu na 3 vítězné sety a jedna libovolná čtyřhra.
1.8.3. Čekací doba na hráče je 5 min. a čekací doba na družstvo je 10 min.
1.8.4. Klíč jednotlivých utkání:
              - domácí         A,B,C               B,A,C               B,C,A        
              - hosté            X,Y,Z               X,Z,Y               Z,X,Y
-   Pokud budou dvě družstva stejného názvu v jedné lize, určí řídící komise jejich nasazení v rozlosování
    každého ročníku.
 
1.9.  Termíny
1.9.1. Zahájení soutěže bude upřesněno v rozlosování soutěže.
1.9.2. Začátky jednotlivých zápasů budou stanoveny v rozlosování soutěže.
1.9.3. Hrací dny pro jednotlivé zápasy přeboru budou upřesněny v rozlosování soutěže (budou to všední dny).
 
1.10.  Místa utkání
-   Utkání jednotlivých přihlášených družstev se budou hrát ve sportovní hale u zimního stadiónu ve Žďáře
     nad Sázavou.
 
 
2. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
 
2.1.  Zápasy
2.1.1. Průběh jednotlivých utkání se bude zaznamenávat na předem vydaných tiskopisech „Zápis o utkání“.
2.1.2. Zápis o utkání se vyplňuje 3x - (1x pro soupeře, 1x pro domácí a 1x pro vedoucího přeboru).
2.1.3. Zápisy budou pro sestavování tabulek zasílány do 3 pracovních dnů vedoucímu přeboru.
2.1.4. Zápisy o utkání budou předány ihned do schránky Vesnické ligy na zimním stadiónu
2.1.5. Výsledky z těchto zápasů budou zasílány SMS zprávou do dvou hodin po skončení zápasu na mobilní
          číslo, které bude uvedeno v rozlosování soutěže.
2.1.6. Hostující i domácí mužstvo je povinno předložit na požádání soupisku družstva. Pokud některé družstvo
          soupisku nepředloží, bude zápas kontumován.
2.1.7. Při konfrontaci musí mít hráč u sebe občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti.
2.1.8. Zápisy budou vyhotovovány čitelně, kde bude uvedeno jméno a příjmení.
2.1.9. Nastoupí-li družstvo do zápasu s menším počtem hráčů-hráči, kteří se zápasů nezúčastnili se do zápisu o
          utkání nepíší, nebo se přeškrtnou (pro úspěšnost jednotlivců).
2.1.10. Za družstvo můžou nastoupit nejméně 2 hráči, aby zápas nebyl kontumován.
2.1.11. Po odehrání prvních tří dvouher (všichni hráči sehráli jednu dvouhru), může každé družstvo kdykoliv
            v dalším průběhu utkání vystřídat jednoho hráče základní sestavy dalším hráčem. Změnu v sestavě
            nahlásí vedoucí družstva vedoucímu družstva soupeře nejpozději před vyhlášením zápasu, v němž má
            další hráč poprvé nastoupit. Po vyhlášení již NENÍ možné v zápase střídat, další hráč dohrává utkání
            (dvouhry) do konce (zpětné střídání již není možné). Toto střídání se netýká čtyřhry. Ve čtyřhře může
            nastoupit kdokoliv ze soupisky.
2.1.12. Pokud budou družstvu kontumovány celé 3 zápasy, bude ze soutěže vyloučeno a v příštím ročníku
           nastoupí od nejnižší soutěže.
2.1.13. Odložené utkání se musí odehrát nejpozději do 14-ti dnů po termínu stanoveném pro utkání, pokud
           odklad utkání byl nahlášen alespoň 24 hodin před zahájením utkání. Pokud se tak nestane, určí
           konečné datum řídící komise. V tomto případě bych doporučoval utkání předehrát. 

2.2.  Námitky
2.2.1. Námitky a protesty se zasílají předsedovi disciplinární komise.
2.2.2. Protest k jednotlivým utkání musí být uveden v zápise o utkání, který je podepsán oběma kapitány. Na
          pozdější protest nebude brán zřetel.  
2.2.3. V případě, že se některé družstvo nedostaví k utkání, vyplní zápis družstvo, které řádně nastoupilo.
2.2.4. Při zjištění neoprávněného startu hráče bude družstvo, za které hráč nastoupil, potrestán kontumačním
          výsledkem.
 
2.3.  Neoprávněný start hráče
2.3.1. Start hráče registrovaného na soupiskách ČSAT.
2.3.2. Není uveden na soupisce Přeboru Vysočiny.
2.3.3. Na soupisce jsou uvedeny nepravdivé údaje.
2.3.4. Nemá trvalé bydliště na okrese Žďár nad Sázavou.
2.3.5. Pokud nastoupí neoprávnění hráči v obou družstvech, budou družstvům jejich zápasy anulovány bez
          započtení bodů.
2.3.6. Hráč, který nastoupil neoprávněně je na stávající sezónu vyloučen.
 
2.4.  Projednání námitek a protestů
2.4.1. Při projednávání protestů by měli být přítomni zástupci obou družstev. Pokud se některý ze zástupců
          družstva nedostaví, bude přestupek projednán bez jeho účasti.
2.4.2. Proti rozhodnutí disciplinární komise se lze odvolat na řídící komisi.
2.4.3. Proti verdiktu řídící komise není odvolání.
 
2.5.  Bodování
2.5.1. Za vítězství v utkání     – 2 body
2.5.2. Za nerozhodný stav     – 1 bod
2.5.3. Za prohru v utkání      – 0 bodů
 
2.6.  Herní podmínky
2.6.1. Míčky:
-   Dodá domácí mužstvo
-   TIBHAR *** 40 mm (tři hvězdičky)
-   DOUBLE HAPPINESS *** 40 mm (tři hvězdičky)
 
2.7.  Hrací pálky
2.7.1. Povrch jedné strany pálky musí být jasně červený a povrch druhé strany musí být černý, bez ohledu na
          to, zda hráč obě strany používá ke hře.
2.7.2. Potahy NEMUSÍ být označeny znakem ITTF.

2.8.  Lepení Potahů
2.8.1. Zákaz přelepování lepidly, která obsahují organická rozpouštědla.
2.8.2. Nebudou kontrolovány dlouhodobě nalepené potahy
 
2.9.  Rozlosování družstev
-   Vzhledem k tomu, že se jedná o 3. ročník Přeboru Vysočiny družstev, vedoucí všech družstev se domluví
    na hracím systému.
 
2.10.  Titul a ceny
-   Družstvo-a na prvních místech obdrží poháry, ostatní diplomy a trofeje.
 
2.11. Průběh soutěže
2.11.1. Rozlosování soutěže provede řídící komise po uzavření přihlášek a odevzdání všech soupisek
           přihlášených družstev.
2.11.2. Rozlosování soutěže včetně adresáře vedoucích družstev obdrží všichni vedoucí družstev.
 
2.12. Pokuty
2.12.1. Za nedoručení zápisu o utkání ve stanoveném termínu – 50,- Kč.
2.12.2. Za nenahlášení výsledku ve stanoveném termínu – 50,- Kč.
2.12.3. Za hráče, který není oprávněn nastupovat v této soutěži – 1.000- Kč.
2.12.4. Za kontumaci utkání – 500,- Kč
 
2.13. Závěrečná ustanovení
2.13.1. Řídící komise si vyhrazuje právo provést doplňky těchto propozic podle změn, které mohou v průběhu
           dalších ročníků nastat.
2.13.2. Závažné a důležité změny, kterými by byla dotčena naše soutěž stolního tenisu, provádět po schválení
            většiny hráčů družstev.
2.13.3. Tento soutěžní řád je trvalý a každý rok bude vydávat řídící komise všem přihlášeným družstvům
            rozlosování soutěže, které bude obsahovat :
-   Složení řídící komise soutěže
-   Výše startovného a zaplacení vkladu do soutěže
-   Hrací dny pro jednotlivá družstva (rozlosování soutěže)
 
2.14. Účinnost
-   Tento soutěžní řád nabývá účinnosti dnem schválení.
 
Schváleno řídící komisí – v Ostrově nad Oslavou dne 15.10.2011
 
 
 
TOPlist

© www.stolnitenis-preborvysociny.wbs.cz | 2009-2018 | Created by Ondřej Daniel